گردو خشک خوب کرزان [ از روستا های تویسرکان ]
تازه چین تویسرکان
تازه چین تویسرکان

تازه چین تویسرکان