تغییر رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گردو استان همدان