گردو خشک اعلا (باغدار شامحمدی)
تازه چین تویسرکان
تازه چین تویسرکان

تازه چین تویسرکان