پسته نوشت
پسته درخت کوچکی است که مبدا آن خاورمیانه و آسیای مرکزی است و در کشورهایی مانند ایران، سوریه، ترکمنستان [...]